ĐẤU TRANH LÝ LUẬN NHẰM GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY

Thứ bảy - 01/04/2023 06:01 403 0
ĐẤU TRANH LÝ LUẬN NHẰM GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY
 
Ths. Lê Tuấn Thu-GVKN Phòng TC,HC,TT,TL 
 
Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đấu tranh nhằm giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng và đề ra các chủ trương, giải pháp giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng, nhờ đó Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từng bước giành độc lập dân tộc và đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bản chất giai cấp của đảng cộng sản là tổng hợp các yếu tố thuộc tính, những mối liên hệ tất yếu bên trong quy định sự vận động, phát triển của đảng, được biểu hiện ra thông qua các hiện tượng, cách tổ chức và hoạt động của đảng. Đó là căn cứ để phân biệt đảng cộng sản với các đảng phái khác, cũng là một trong những vấn đề then chốt trong lý luận Mác- Lênin về đảng vô sản kiểu mới. Bản chất giai cấp công nhân của một chính đảng được xác định là Đảng phải lấy chủ nghĩa xã hội khoa học làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình; Đảng xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; Mục tiêu của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Trước hết phải nói rằng, không có một giai cấp nào khi giữ vai trò lãnh đạo xã hội mà lại không thông qua chính đảng của mình. Đảng cộng sản là chính đảng của giai cấp vô sản, là đội tiên phong của giai cấp vô sản, đại biểu cho lợi ích của giai cấp vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam không những đại biểu cho trí tuệ và lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho toàn thể nhân dân và dân tộc. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời đã xác định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và khẳng định bản chất giai cấp công nhân của mình.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bản chất giai cấp công nhân luôn được Đảng ta kiên định, giữ vững và tăng cường. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 khẳng định: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu (như Facebook, Zalo, Twitter, Viber, Instagram, WeChat….) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cũng như phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam. Một số luận điệu sai trái, phản động về bản chất giai cấp công nhân mà chúng thường tập trung là:
Chủ nghĩa Mác- Lê-nin không còn phù hợp nữa; trong nền sản xuất hiện đại, việc đưa rô-bốt (người máy) vào sản xuất ngày càng nhiều, với dây chuyền tự động hóa, việc tuyển dụng và sử dụng người công nhân ngày càng ít đi, cho nên học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không còn phù hợp nữa; nhà tư bản không còn bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân, mà đó là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động.
Đảng Cộng sản Việt Nam không thể gọi là Đảng của giai cấp công nhân được, vì nó có rất ít tính công nhân mà mang đậm tính nông dân, chịu ảnh hưởng nặng nề của xã hội phong kiến…, nên giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam không thể lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Họ cho rằng, giai cấp công nhân đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc. Ngày nay, trong điều kiện hòa bình, hội nhập quốc tế, thời kỳ của các cuộc cách mạng khoa học- công nghệ, vai trò đó phải thuộc về đội ngũ trí thức, những nhà khoa học, nhà tư tưởng. Chỉ có những nhà khoa học, trí thức mới có thể đưa đất nước phát triển nhanh được.
Thực chất, đây là những luận điệu cố tình xuyên tạc, mang tính chủ quan nhằm phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cao hơn là nhằm thực hiện ý đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta như đã từng thực hiện với các nước xã hội chủ nghĩa trước đây.
Chúng ta dứt khoát khẳng định: Đảng ta luôn mang bản chất giai cấp công nhân, bởi vì:
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân.
Đứng vững trên quan điểm giai cấp của chủ nghĩa Mác- Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Trong quá trình sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người chỉ rõ: “Muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất” [1]. “Tư tưởng của Đảng là tư tưởng của giai cấp công nhân, nó đấu tranh cho lợi ích toàn dân. Vì vậy, trong Đảng không thể có những tư tưởng, lập trường và tác phong trái với tư tưởng, lập trường và tác phong của giai cấp công nhân”[2].
Thứ hai, cần phải khẳng định, trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn kiên định, giữ vững và không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân của mình.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cho dù có nhiều thời điểm phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình; lấy dân chủ tập trung làm nguyên tắc tổ chức, lấy phê bình và tự phê bình làm quy luật phát triển… Giữ vững, kiên định và tăng cường bản chất giai cấp công nhân là yêu cầu và đòi hỏi tất yếu, bất biến trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng.
Hơn nữa, Đảng ta ra đời ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, do đó, sự ra đời và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam có tính đặc thù: Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân, mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, đối với cách mạng Việt Nam, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam là một thể thống nhất, không có sự tách rời giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân nhân và tính dân tộc.
Hiện nay, Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ được cả thế giới ghi nhận. Đặc biệt, câu chuyện về Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua như một điểm sáng mà cả thế giới hướng về để thấy rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân Việt Nam dành cho Đảng của mình.
Thứ ba, bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ở hệ tư tưởng cũng như nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Đảng.
Về vấn đề này, V.I.Lênin đã chỉ rõ: “… điều đó không phải chỉ phụ thuộc vào chỗ đảng đó có bao gồm công nhân hay không, mà cũng còn phụ thuộc vào chỗ ai lãnh đạo nó, và ở tính chất của hành động và của sách lược chính trị của đảng đó ra sao nữa…”[3] và “… chúng ta luôn luôn nhấn mạnh rằng, chúng ta có thể công nhận một đảng là đảng công nhân, khi nào và chỉ khi nào đảng đó thực sự liên hệ với quần chúng”[4]. V.I Lênin từng chỉ rõ: Để đánh giá một chính đảng “có thực sự là một chính đảng của công nhân hay không, điều đó không phải chỉ phụ thuộc vào chỗ đảng đó có bao gồm công nhân hay không, mà cũng còn phụ thuộc vào chỗ ai lãnh đạo nó, và ở tính chất của hành động và của sách lược chính trị của đảng đó ra sao nữa. Chỉ có những yếu tố nói sau mới làm cho chúng ta thấy là đảng đó có phải là một chính đảng thực sự của giai cấp vô sản hay không” [5].


https://tuyengiao.vn/Uploads/2020/4/21/27/v-i-lenin-nha-tu-tuong-vi-dai-lanh-tu-thien-tai-cua-giai-cap-cong-nhan-nhan-dan-lao-dong-va-cac-dan-toc.jpg
V.I. Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân
Khi nhấn mạnh về bản chất cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: “Có người nói: Giai cấp công nhân Việt Nam số người còn ít, không lãnh đạo được cách mạng. Nói vậy không đúng. Lãnh đạo được hay là không, là do đặc tính cách mạng, chứ không phải do số người nhiều ít của giai cấp…” [6]. Người khẳng định cái quyết định bản chất của Đảng không nhất thiết phải là một đảng trong đó phần lớn đảng viên là công nhân, mà điều quan trọng nhất là toàn Đảng, nhất là các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải nhất quán trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, cái đảm bảo tính tiên phong của giai cấp công nhân không phải là thành phần xã hội công nhân, mà là ý thức tư tưởng của giai cấp đó.

https://bandantoc.thainguyen.gov.vn/documents/2855315/3217555/img_2_1_0.jpg


Bác Hồ thăm Xưởng Cơ khí - nay là Công ty CP Cơ khí Gang thép Thái Nguyên
ngày 01/01/1964 (ảnh internet)

Đồng thời, bên cạnh cái phổ biến, luôn có cái đặc thù, đó là tất yếu khách quan. Bên cạnh bản chất giai cấp công nhân như là đặc điểm phổ biến của một đảng cộng sản, thì với tính chất đặc thù của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam còn mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, vì vậy, trong thành phần của mình, Đảng không chỉ kết nạp đảng viên xuất thân từ giai cấp công nhân, mà còn kết nạp cả những thành viên ưu tú thuộc giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các thành phần khác trong xã hội thông qua quá trình giác ngộ, rèn luyện và tự nguyện.
Thứ tư, việc giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng là vấn đề xuyên suốt trong nhận thức của Đảng ta.
Kế thừa và phát triển nhận thức qua các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc về xây dựng Đảng” [7]. Điều đó cho thấy Đảng ta luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, để Đảng ta luôn là đạo đức, là văn minh.
Một số giải pháp nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta hiện nay
Để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong giai đoạn hiện nay, cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Một là, kiên định, nắm vững và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam, từ đó đề ra đường lối, chính sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển theo con đường đã lựa chọn là chủ nghĩa xã hội tiến lên chủ nghĩa cộng sản;
Hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đảng, trong đó chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng.
Ba là, xây dựng giai cấp công nhân thực sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp cho đảng viên và toàn thể giai cấp công nhân.
Đẩy mạnh việc phát triển Đảng trong công nhân, trong doanh nghiệp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xuất thân từ công nhân lao động; vận dụng đúng đắn quan điểm giai cấp công nhân của Đảng trong công tác cán bộ thời kỳ đổi mới, phải phù hợp với lập trường và lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân và của dân tộc.
Bốn là, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng giai cấp công nhân lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Không ngừng phát huy dân chủ trong Đảng đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tóm lại, việc đấu tranh kiên định giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, cũng chính là việc quán triệt bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay đạt được kết quả tốt đẹp trong quá trình lãnh đạo đất nước vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn./.

------------------------------------
Danh mục tài liệu tham khảo:
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 2, tr.280.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 8, tr.275.
[3], [4], [5] Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.41, tr.313, 315.
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 8, tr.257.
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tập1, tr.180


 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây