VAI TRÒ CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN TRONG CÔNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thứ hai - 03/04/2023 10:12 596 0
VAI TRÒ CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN TRONG CÔNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
Thạc sĩ: Bùi Thị Diệp
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân có vai trò rất quan trọng trọng đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là với sự bùng nổ của công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay, Internet đã phủ song khắp mọi miền đất nước. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có hơn 72 triệu người Việt sử dụng Internet trong cuộc sống hàng ngày, đứng thứ 13 trên thế giới. 19,79 triệu hộ gia đình, tương đương với hơn 72%, có cáp quang. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn, 91% thôn bản. Về mạng di động, số thuê bao băng rộng là 82,2 triệu, tương đương hơn 74% dân số. Các mạng xã hội được người Việt Nam sử dụng phổ biến là Facebook, Zalo, Youtube, Instagram..., nhiều nhất là mạng xã hội Facebook với gần 60 triệu người dùng (đứng thứ 7 thế giới). Chính vì vậy, các tầng lớp nhân dân là “bước tường thành” vững chắc để ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận khoa học để Đảng lãnh đạo đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, mỗi người dân sẽ là một pháo đài kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.


“Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” là một thành tố trong chủ đề Đại hội XIII. Điều này thể hiện, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng răn dạy: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”[1]. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: Tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử đất nước ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chính nhờ thế mà mặc dù với số lượng không đông, Đảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất[2]. Sự mình chứng đúng đắn cho câu nói trên chính là Đảng đã cùng Nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vàng của cách mạng, một Đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo Nhân dân làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược lần 2 với Điện Biên phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu, miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi trong kháng chiến chống mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và, trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Đảng cùng với Nhân dân thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, bước ra khỏi khủng hoảng và phát triển mọi mặt trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định được uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đó chính là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Điều đó cho thấy vai trò to lớn, sức mạnh to lớn của các tầng lớp Nhân dân. Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi từng nói: Chở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”[3]. Nhân dân là lực lượng vô tận của cách mạng và là nhân tố tạo nên thắng lợi của cách mạng và trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay. Nhân dân có vai trò vô cùng to lớn.
          Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định: Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân. Do đó, cần phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đó vai trò làm chủ của Nhân dân hết sức quan trọng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời chủ động phản bác lại những thông tin xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thù địch tuyên truyền trong đời sống hàng ngày, trên các phương tiện truyền thông, nhất là phát tán trên mạng xã hội.
Vậy, vai trò của tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thể hiện như thế nào?
- Trước hết, các tầng lớp Nhân dân là “tai mắt” của Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các tầng lớp Nhân dân là những người luôn có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và tiếp xúc với mọi đối tượng và sử dụng thường xuyên, đa dạng các phương tiện thông tin, truyền thông nên dễ dàng phát hiện, nhận diện được đối tượng, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

- Các tầng lớp Nhân dân chính là “bức tường thành” vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận khoa học để Đảng lãnh đạo đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Do đó, mỗi người dân sẽ là một pháo đài kiên cố để bảo vệ và ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.
- Các tầng lớp Nhân dân là lực lượng đông đảo trong xã hội, là cơ sở để Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng, lịch sử đã chứng minh nhờ phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nước ta giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, phát huy sức mạnh các tầng lớp Nhân dân từ đó tạo nên sức mạnh của các quốc gia, dân tộc. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả. Các tầng lớp Nhân dân tạo thành sức mạnh tổng hợp, sức mạnh ấy không tồn tại một cách trìu tượng mà rất cụ thể bởi trí tuệ, thể chất và lòng nhiệt huyết của mỗi cá nhân con người trong mỗi giai cấp, tầng lớp của xã hội. Vì vậy, thực hiện liên minh các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội chính là cơ sở nền tảng để kết nối giữa các cá nhân thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp cả vật chất và tinh thần trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
- Các tầng lớp nhân dân chính là chủ thể sáng tạo ra những nội dung, phương thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả, họ có vai trò rất lớn trong công tác này vì mỗi người dân làm chủ thể có tư duy, có hiểu biết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, trình độ của người dân không ngừng được nâng cao, họ có năng lực sáng tạo không giới hạn nếu chúng ta biết khơi dậy động lực, phát huy được tiềm năng vốn có của họ thì sẽ có được những nội dung và phương thức bảo vệ và đấu tranh thiết thực và hiệu quả.
          Như vậy, có thể khẳng định rằng: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đỏi hỏi khách quan, là nhiệm cụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả phải sử dụng tổng thể các biện pháp, hình thức và lực lượng. Trong đó, cần có sự tham gia của toàn dân trong công tác này, có như vậy mới đạt hiệu quả cao nhất, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị chúng ta tin chắc rằng, sẽ không một thế lực thù địch nào có thể chống phá được nước ta trên mọi phương diện.
 
[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 96-97.
[2] Trích bài viết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Lấy dân làm gốc – Bài học lớn từ chiều sâu lịch sử. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27/05/2016.
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, T 8, tr.276.

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây